Leveringsvoorwaarden Somerset House
logo

Artikel 1 – Algemeen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de websites www.somersethouse.nl (hierna: website) en op alle aanbiedingen en offertes van Medendorp & Van der Poel BV (h.o.d.n. Somerset House) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Medendorp & Van der Poel BV. Artikel 2 – Aanbiedingen 2.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. 2.2 Medendorp & Van der Poel BV kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als redelijkerwijs kan worden begrepen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 2.3 De op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u vermeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de ordergrootte en het adres van de geadresseerde. Uw bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering terugbetaald. 2.4 De bijdrage in de verzendkosten voor adressen in Nederland per bestelling onder de €50,- bedraagt € 5,00 De bijdrage in de verzendkosten voor adressen in EU-landen bedraagt € 15,00. Artikel 3 – Gegevens 3.1 U dient er voor te zorgen dat uw gegevens waaronder e-mail adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert u dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website. 3.2 Medendorp & Van der Poel BV garandeert dat al uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. 3.3 Medendorp & Van der Poel BV zal uw gegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met u heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan uw e-mailadres worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor u aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij u daarvoor geen toestemming hebt gegeven. 3.4 U kunt op de website altijd uw eigen gegevens inzien en desgewenst wijzigen. Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst 4.1 De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van uw bestelling. 4.2 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door Medendorp & Van der Poel BV is geaccepteerd. Artikel 5 – Levering 5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u op de website hebt aangegeven dat u de bestelling zelf afhaalt of dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden. De leveringstermijn bedraagt maximaal 5 dagen voor producten op voorraad. 5.2 U bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld. 5.3 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening. 5.4 Indien u zelf een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor uw rekening. 5.5 Bij overschrijding van de maximale levertijd van 5 werkdagen hebt u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail of brief aan Medendorp & Van der Poel BV te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 10 dagen na de kennisgeving aan u geretourneerd. Artikel 6 - Risico tijdens transport 6.1 Gedurende het transport van de producten zal Medendorp & Van der Poel BV het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan. Artikel 7 – Afkoelingsperiode 7.1 U bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Medendorp & Van der Poel BV zal dan binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en informatielabels. 7.2 De kosten van het terugzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening. 7.3 Verzorgingsproducten, sieraden, hoeden en petten worden om hygiënische redenen niet terug genomen door Medendorp & Van der Poel BV. 7.4 Wanneer u een aanbiedingsproduct retour stuurt, ontvangt u van ons ter waarde van het aankoop bedrag een tegoedbon. 7.5 Voor retourzendingen dient u het volgende adres te gebruiken. Somerset House, country lifestyle Herenstraat 119A 2271 CD Voorburg Nederland Artikel 8 – Garanties 8.1 Medendorp & Van der Poel BV garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties. 8.2 U dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels )verkeer gelden. 8.3 Indien binnen 14 dagen na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, kunt u het product retourneren. Medendorp & Van der Poel BV zal binnen dagen 30 na ontvangst van de producten er voor zorgen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt Medendorp & Van der Poel BV ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft. 8.4 Na verloop van de in artikel 9.3 genoemde garantietermijn is Medendorp & Van der Poel BV gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen. 8.5 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Medendorp & Van der Poel BV, u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is. Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud 9.1 Medendorp & Van der Poel BV blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 10 - Betaling 10.1 Tijdens het tot stand komen van de overeenkomst bepaalt u op welke wijze de betaling tot stand zal komen. U kunt kiezen om te betalen per iDeal, PayPal of om het bedrag vooraf over te maken op onze rekening ING NL IBAN NL68INGB0009593454 ten name van Somerset House, Voorburg. 10.2 Klanten uit het buitenland kunnen ook bij ons bestellen. Voor buitenlandse betaling: IBAN NL68INGB0009593454, BIC: INGBNL2A ten name van Somerset House. 10.2 Medendorp & Van der Poel BV gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen. Mocht er na een week nog geen betaling ontvangen zijn, dan volgt er een herinnering per e-mail. Indien hierop niet wordt gereageerd, dan wordt het product teruggeplaatst in de winkel. Artikel 11 - Incassokosten 11.1 Als u in gebreke blijft kan Medendorp & Van der Poel BV niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die Medendorp & Van der Poel BV moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 10% van de hoofdsom; als Medendorp & Van der Poel BV kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Artikel 12 - Intellectuele eigendomsrechten 12.1 De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto' s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Medendorp & Van der Poel BV, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Medendorp & Van der Poel BV niet gelieerd is. 12.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of door pagina’s van de website te printen. 12.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen. 12.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor louter informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, bijvoorbeeld commercieel, is derhalve verboden. Artikel 13 - Aansprakelijkheid 13.1 Indien door Medendorp & Van der Poel BV geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Medendorp & Van der Poel BV jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 9 (Garanties) is geregeld. 13.2 De aansprakelijkheid van Medendorp & Van der Poel BV voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf. 13.3 Medendorp & Van der Poel BV sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Medendorp & Van der Poel BV waaronder de website, door een derde. 13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Medendorp & Van der Poel BV of haar ondergeschikten. Artikel 14 - Overmacht 14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 15 - Verwijzingen 15.1 De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Medendorp & Van der Poel BV heeft geen zeggenschap over deze websites. Medendorp & Van der Poel BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Artikel 16 - Diversen 16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen. 16.2 De administratie van Medendorp & Van der Poel BV geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. 16.3 Medendorp & Van der Poel BV is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen. 16.4 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Medendorp & Van der Poel BV zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 17.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Den Haag. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Medendorp & Van der Poel BV aangepast worden. Medendorp & Van der Poel BV adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Over
Contact